Kosárlabda

Highlights of Kobe last game with 60 points : SNTV

00:02:00, 26/01/2020 21:21